Πολλαπλασιαστές Ροπής DREMOPLUS ALU 2000-2800 N•m / 1476-2066 lbf·ft
Χρήση:
• Σε βιομηχανίες, εργοτάξια, συνεργεία μηχανημάτων & οχημάτων έργων.
• Γεφυροποιία, ναυπηγεία πλοίων, αεροσκαφών.
• Σιδηροδρομικές κατασκευές, διυλιστήρια.

DREMOPLUS ALU DVI-20Z / DVI-20L 2000 N·m / 1500 lbf·ft

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ DVI-20Z / DVI-20L GEDORE
Πολλαπλασιαστές ροπής για χρήση:
• Σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό βιομηχανιών και συντήρηση αυτών.
• Σε βιομηχανίες και εργοτάξια, συνεργεία αυτοκινήτων και φορτηγών, αγροτικά μηχανήματα.
• Σε κατασκευή γεφυρών, σιδηροτροχιών & ναυπηγεία.
• Σε διϋλιστήρια, μεταλλικές κατασκευές & κτήρια.

DREMOPLUS ALU DVI-28Z / DVI-28L 2800 N·m / 2050 lbf·ft

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ DVI-28Z / DVI-28L GEDORE
Χρήση:
• Σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό βιομηχανιών και συντήρηση αυτών.
• Σε βιομηχανίες και εργοτάξια, συνεργεία αυτοκινήτων και φορτηγών, αγροτικά μηχανήματα.
• Σε κατασκευή γεφυρών, σιδηροτροχιών & ναυπηγεία.
• Σε διϋλιστήρια, μεταλλικές κατασκευές & κτήρια.